Karuizawa Whisky Samurai No.1

1984 Karuizawa Whisky Samurai No.1 Cask #7857 1984 30Years 58.0%

Sold out

Karuizawa Whisky Samurai No.1

1984 Karuizawa Whisky Samurai No.1 Cask #7857 1984 30Years 58.0%

Sold out
  • Description