Karuizawa Whisky Samurai No.2

1984 Karuizawa Whisky Samurai No.2 Cask #7963 1984 30Years 58.1%

Sold out

Karuizawa Whisky Samurai No.2

1984 Karuizawa Whisky Samurai No.2 Cask #7963 1984 30Years 58.1%

Sold out
  • Description