Karuizawa Whisky Samurai No.5

1984 Karuizawa Whisky Samurai No.5 Cask #3139 1984 30Years 55.4%

Sold out

Karuizawa Whisky Samurai No.5

1984 Karuizawa Whisky Samurai No.5 Cask #3139 1984 30Years 55.4%

Sold out
  • Description